Odpowiedzialność karna za pisanie prac dyplomowych na zlecenie i za posługiwanie się nimi

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zjawiska zamawiania prac dyplomowych przez studentów, którzy następnie posługują się nimi jako własnymi w celu uzyskania dyplomu. Wprawdzie praktyka ta może wydawać się niektórym wygodnym rozwiązaniem, to jednak pociąga za sobą poważne konsekwencje zarówno w świetle prawa karnego, jak i administracyjnego. Niniejszy artykuł analizuje odpowiedzialność karną związaną z pisanie prac dyplomowych na zlecenie oraz skutki posługiwania się tymi pracami. Rozważania obejmują nie tylko aspekty prawne, ale także moralne dylematy związane z tą problematyką.

Odpowiedzialność karna za posługiwanie się pracami dyplomowymi napisanymi na zlecenie

Odpowiedzialność karna za posługiwanie się pracami dyplomowymi napisanymi na zlecenie jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w dziedzinie prawa edukacyjnego. Artykuł 272 kodeksu karnego mówi jasno: osoba, która przez podstępne wprowadzenie w błąd organu uczelni (na przykład przez przedstawienie kupionej pracy jako własnej), wyłudzi poświadczenie nieprawdy w dokumentach publicznych, może być ukarana pozbawieniem wolności do lat trzech. W praktyce oznacza to, że student, który przedłoży na uczelni pracę napisaną przez kogoś innego, twierdząc, że jest jej autorem, narusza prawo. Wyróżniamy kilka kluczowych aspektów tego procederu:

 • Podstępne wprowadzenie w błąd: Student, składając pracę, twierdzi nieprawdę co do jej autorstwa, co stanowi podstępne wprowadzenie w błąd komisji egzaminacyjnej.
 • Poświadczenie nieprawdy: Sam akt poświadczenia nieprawdy następuje, gdy na podstawie przedstawionej pracy dyplomowej uczelnia wydaje dyplom potwierdzający zdobycie wykształcenia, który jest dokumentem publicznym.
 • Konsekwencje prawne: Odpowiedzialność karna nie ogranicza się tylko do momentu oszustwa przy złożeniu pracy, ale również do wykorzystania dyplomu w dalszej ścieżce zawodowej lub edukacyjnej, co może skutkować dalszymi zarzutami karnymi.

Konsekwencje karne dla osób piszących prace dyplomowe na zamówienie

Osoby piszące prace dyplomowe na zamówienie również mogą podlegać odpowiedzialności karnej, choć ich sytuacja prawna jest bardziej złożona i zależy od intencji oraz świadomości prawnej wykonawcy. Artykuł 18 kodeksu karnego, mówiący o współsprawstwie, podżeganiu oraz pomocnictwie, dostarcza ram prawnych do oceny ich działania. Osoba, która pisze pracę na zlecenie, może być uznana za współsprawcę przestępstwa, jeżeli:

 • Z góry wiedziała, że praca zostanie wykorzystana w sposób niezgodny z prawem, tj. do oszustwa akademickiego.
 • Podżegała lub pomagała studentowi w popełnieniu przestępstwa poprzez dostarczenie gotowej pracy.

Punkty mogące świadczyć o współudziale w przestępstwie obejmują:

 • Oferowanie usług pisania prac wyraźnie jako materiałów na obronę dyplomową.
 • Reklama usług w sposób sugerujący lub zachęcający do oszustwa.
 • Ustalanie z klientem szczegółów pracy w taki sposób, by maksymalnie uwiarygodnić jej jako 'samodzielnie napisaną’.

Osoba wykonująca prace na zlecenie, wiedząc o ich przeznaczeniu, eksponuje się na ryzyko odpowiedzialności karnej za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa z art. 272 k.k., co może skutkować zarówno konsekwencjami prawnymi, jak i poważnym uszczerbkiem na reputacji zawodowej.

Skutki administracyjnoprawne posłużenia się zamówioną pracą dyplomową

Posłużenie się zamówioną pracą dyplomową i uzyskanie na jej podstawie dyplomu ukończenia studiów, oprócz oczywistych konsekwencji karnych, niesie za sobą również istotne skutki administracyjnoprawne. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym, dyplomy uzyskane na podstawie prac, które nie są samodzielnie opracowanymi dziełami, mogą być uznane za nieważne. To stwierdzenie nieważności dyplomu może być inicjowane przez rektora uczelni, który podejmuje stosowne kroki prawne w tej sprawie.

Procedura stwierdzenia nieważności dyplomu opiera się na kilku kluczowych aspektach:

 1. Analiza materiału dowodowego: Weryfikacja, czy praca była samodzielnie napisana przez studenta, co jest podstawowym wymogiem uzyskania dyplomu.
 2. Postępowanie administracyjne: Procedura rozpoczyna się od wszczęcia postępowania administracyjnego, w ramach którego ustalane są wszystkie okoliczności sprawy.
 3. Decyzja o nieważności: Na podstawie zgromadzonych dowodów rektor może wydać decyzję o nieważności dyplomu, co oznacza, że formalnie osoba taka nigdy nie uzyskała tytułu zawodowego.

Skutki stwierdzenia nieważności dyplomu są dalekosiężne i obejmują:

 • Utrata tytułu zawodowego: Osoba traci formalne uprawnienia do tytułu, który został nadany na podstawie pracy.
 • Reperkusje zawodowe i edukacyjne: Utrata dyplomu może poważnie wpłynąć na dalszą karierę zawodową i edukacyjną, zamykając drogę do wielu profesji wymagających formalnego wykształcenia.
 • Odbudowa zaufania i reputacji: Proces ten może również wymagać od osoby prób odbudowy własnej reputacji w środowisku akademickim i zawodowym.

Działania prewencyjne uczelni wobec kupowania prac dyplomowych

W odpowiedzi na rosnący problem pisania prac dyplomowych na zlecenie, wiele uczelni wprowadziło szereg działań prewencyjnych mających na celu eliminowanie tego zjawiska. Oto niektóre z najczęściej stosowanych strategii:

 1. Wprowadzenie specjalistycznego oprogramowania do wykrywania plagiatów: Narzędzia takie jak Turnitin czy Plagiat.pl są powszechnie stosowane w akademickim środowisku do analizy prac pod kątem ich oryginalności. Każda praca dyplomowa jest sprawdzana, co znacząco zwiększa ryzyko wykrycia prób oszustwa.
 2. Seminaria i warsztaty dotyczące etyki akademickiej: Uczelnie często organizują szkolenia dla studentów, które mają na celu uświadomienie im konsekwencji prawnych i etycznych związanych z plagiatowaniem prac.
 3. Zmiana regulaminów dyplomowania: Wiele uczelni zaostrzyło procedury związane z przygotowaniem i obroną prac dyplomowych, wprowadzając dodatkowe etapy weryfikacji samodzielności opracowania.
 4. Wzmożona współpraca z promotorami: Promotorzy są zachęcani do bardziej intensywnej współpracy z dyplomantami i regularnego monitorowania postępów ich pracy, co utrudnia wykorzystywanie prac napisanych przez osoby trzecie.

Działania te, choć czasami są odbierane jako ograniczające swobodę naukową, mają kluczowe znaczenie dla utrzymania standardów akademickich i etycznych na odpowiednio wysokim poziomie. Utrzymanie uczciwości akademickiej jest niezbędne nie tylko dla wartości samego dyplomu, ale także dla ogólnego zaufania do systemu edukacji wyższej.

Uwaga: Informacje na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią porady prawnej.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.